IT-resurssit liiketoiminnan kehittämiseen – Case Nordkalk

Lukuaika 3 min

Nordkalk kehitti IT:nsä tukitoiminnasta strategiseksi liiketoimintaa tukevaksi palveluksi yhdessä Elisan kanssa.

Kuvat: Nordkalk

Nordkalk louhii, jalostaa ja toimittaa kalkkikivipohjaisia tuotteita muun muassa vedenpuhdistukseen, paperi-, sellu- ja metalliteollisuuteen sekä maatalouteen rehuksi ja lannoitteeksi. Yrityksellä on toimintaa 10 maassa ja yli 30 paikkakunnalla. Nordkalk työllisti 870 työntekijää vuonna 2019 ja sen liikevaihto oli 290 miljoonaa euroa.

Varmatoimiset ICT-ratkaisut ja -palvelut ovat kriittisiä Nordkalkin liiketoiminnalle. Tämä koskee sekä yrityksen operatiivista toimintaa että asiakkaille tuotettuja palveluja.

Strateginen IT tukee liiketoimintaa

Vuonna 2015 Nordkalkin tietohallintojohtajaksi noussut Tita Nurmi lähti ensitöikseen modernisoimaan yrityksen tietotekniikka- ja tietoliikenneinfrastruktuuria niin, että se palvelee aiempaa paremmin kehittyvän liiketoiminnan vaateita.

Nordkalkin tietohalllintojohtaja Tita Nurmi
Nordkalkin tietohalllintojohtaja Tita Nurmen mukaan strateginen IT tukee liiketoimintaa.

”IT oli aiemmin meillä tukitoiminto. Olimme perinteinen IT-organisaatio, joka toimi vahvasti talousraportoinnissa, tuotti perinteisiä loppukäyttäjäpalveluja sekä ylläpiti ja huolsi IT-laitteita. Vuodesta 2016 alkaen olemme Elisan kanssa kehittäneet IT:tä strategisesti tukemaan liiketoimintaamme”, Nurmi kertoo.

Strateginen malli kattaa kolme osaa, joista ensimmäinen käynnistettiin siirtämällä IT-infrastruktuuri Elisan palveluiden päälle. Tässä vaiheessa keskeistä oli saada olemassa oleva infrastruktuuri toimimaan Elisan palveluiden avulla mahdollisimman tehokkaasti. Siirron seurauksena täyttyi toinen tavoite: Nordkalkin omat resurssit saatiin liiketoimintaa tukevien kehityshankkeiden valmisteluun kuten liiketoiminnan prosessien kehitystyöhön, käyttäjien työn helpottamiseen ja muuhun toiminnan tehostamiseen.

”IT:mme kolmas tavoite on yhdessä muun yrityksemme organisaation kanssa kasvaa digitaalisten palveluiden kehittäjäksi. Haluamme olla toimialamme kehityksen kärjessä ja tuottaa asiakkaitamme hyödyttäviä uusia palveluja”, Nurmi sanoo.

Kaikki kolme IT:n kehityslinjaa ovat rinnakkaisia prosesseja, joita Nordkalk vie Elisan kanssa jatkuvasti ja suunnitelmallisesti eteenpäin.

Tarpeiden kuuntelu ja liiketoiminnan ymmärtäminen tärkeää kumppanivalinnassa

Elisan valinta palvelukumppaniksi ei ollut valintaprosessin alkumetreillä itsestäänselvyys, pikemminkin päinvastoin, sillä Elisa tuli vasta viime vaiheessa mukaan kisaan.

”Halusimme vahvan kumppanin oman IT:n jatkeeksi hoitamaan peruspalvelumme. Sellaisen, joka tuottaa kaikki palvelut kaikissa suurimmissa toimintamaissamme ja kaikilla pääkielillämme. Etsimme laaja-alaista osaamista, sitoutunutta henkilöstöä ja voimakasta tahtoa kehittää ratkaisuja vaatimustemme mukaan.”

Nordkalk

”Toisaalta edellytimme, että kumppani pystyy haastamaan meidät niin, että se esittää vahvasti ratkaisuehdotuksia, jotka perustuvat pitkään kokemukseen ja eri alojen asiantuntemukseen. Arvostimme Elisassa alusta saakka sitä, että he osasivat kuunnella aidosti tarpeitamme ja he ymmärsivät liiketoimintamme”, Nurmi sanoo.

Yhteistyö eteni strategisen suunnitelman mukaan. Ensimmäinen vuosi kului palveluiden siirrossa Elisan ympäristöön.

”Siirsimme koko tietoliikenteemme, palvelinsalimme, työasemien elinkaarihallinnan, lähituen ja service desk -palvelut rinnakkaisina projekteina. Tämän jälkeen lähdimme suunnitelmallisesti modernisoimaan eri ympäristöjä uudenlaisiin teknologiaratkaisuihin”, Nurmi sanoo.

Suurin vaikutus muutoksessa on ollut loppukäyttäjäpalveluiden siirto Nordkalkin sisältä Elisalle. Lähes 900 henkilön tukipalveluiden ulkoistus on vapauttanut Nordkalkin IT-resursseja liiketoiminnan kehitystä tukevien uusien palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen.

Toinen iso asia on ollut yrityksen MPLS-verkon laajentaminen ja kehittäminen. Sen osalta mietitään modernia SD-WAN-teknologiaa varmistamaan olemassa olevaa verkkoa.

Tehokas häiriöhallinta

Elisan verkonhallintapalvelu (NOC, Network Operations Center) valvoo Nordkalkin verkkoa ja tietoliikennettä. Se huolehtii 24/7 proaktiivisesti häiriöhallinnasta ja reagoi välittömästi ongelmatilanteisiin.

Nordkalk

Tulevaisuudessa IT-ympäristön raportoinnin kehittäminen Elisan tuottamista palveluista yhdessä Elisan kanssa on tärkeää, sillä molemmat osapuolet tuottavat koko ajan valtavan määrän dataa, jota voisi hyödyntää sekä IT-ympäristön että liiketoiminnan kehittämisessä.

”Kustannusseuranta, toimintojen läpinäkyvyys ja uudet KPI-mittarit ovat kaikki kehityslistallamme”, Nurmi sanoo.

Selkeä yhteistyömalli

Nordkalkin ja Elisan yhteistoiminta perustuu määrämuotoiseen Elisan Governance -malliin, joka takaa hallitun ja suunnitelmallisen polun jatkuvaan kehittämiseen.

”Yhteistyömme on mutkatonta ja tiimimme on hyvin tiivis. Tapaamme viikoittain etänä ja varmistamme sen, että kaikki suunnitelmissamme olevat asiat etenevät sovitusti ja toimintamme kehittyy koko ajan”, Nurmi sanoo.

Tiivis yhteistyö tuo Nordkalkille oppia Elisan toimintamalleista kuten esimerkiksi sen, miten elisalaisten asiakaspalvelu toimii. Nordkalkin sisäinen IT ottaa mallia hyvistä käytännöistä ja voi näin kehittää omaa tekemistä sisäisten asiakkaiden eli Nordkalkin loppukäyttäjien kanssa.

Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö mahdollistaa sen, että ongelmatilanteet ratkaistaan, kun ne ovat käsillä. Yhdessä etsitään syyt ja ratkaisut niihin. Tämä mutkaton ja ratkaisukeskeinen toimintatapa on heijastunut parantuneena asiakaspalautteena.

”Yhteistyömme alussa asiakaspalaute oli 7,3/10 ja se on noussut parhaimmillaan 9,7:ään. Koko konsernissa olemme viimeisen vuoden ajan olleet 8,7 – 9,7 välillä, mikä kertoo Service Deskin henkilöiden korkeasta sitoutumisen tasosta.”, Nurmi sanoo.

Elisan asiantuntijat ovat vakuuttaneet neljän vuoden yhteistyön aikana Nurmen.

”Elisan kyvykkäät Account manager ja Service managerit ovat tärkeässä roolissa koordinoidessaan Nordkalkin jatkuvaa muutostarvetta ja kehitystyötä niin, että sekä IT-palvelut että tietoliikenne toimivat saumattomasti yhteen.”

”Heillä on kokonaisvaltainen näkemys Nordkalkille tuotettavista palveluista ja he vastaavat siitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa niin, että kaikki kehityshankkeemme etenevät sovitulla tavalla.”

Kun ongelmia on tullut, ne on onnistuttu aina ratkomaan avoimella yhteistyöllä. Eniten mietintää ja ratkomista on aiheuttanut Elisan eri palveluiden ja organisaation eri osien yhteensovittaminen.

”Olemme käyneet yhdessä läpi, mitä on tapahtunut ja miksi sekä sen jälkeen selvittäneet, millä keinoilla tilanne korjataan yhdessä.”

Katse data-analytiikkaan ja ennakoitiin

Yhteistyön kehityspöydällä on parhaillaan perusinfrastruktuurin automatisointi ja kehittäminen sujuvammaksi sekä sen siirtäminen edelleen Nordkalkin IT:stä mahdollisimman paljon Elisan hallintaan. Näin Nordkalk saa resurssejaan koko ajan enemmän sekä liiketoimintansa sisäisiin kehityshankeisiin että Nordkalkin asiakkaille tarjottavien digitaalisten palveluiden innovointiin ja tuottamiseen.

”Data-analytiikkaa haluamme kehittää niin, että siirrymme menneen raportoinnista tulevan ennakointiin. Sen rinnalla kehitämme IT:tämme yhtenäiseksi niin, että se kattaa jatkossa sekä kaivosten ja tehtaiden tuotantoverkon että toimistoverkon.”

”Elisa valintana yhteistyökumppaniksi on ollut onnistunut. Keskittämällä sekä IT-palvelut että tietoliikenteen yhdelle toimittajalle on myös osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi”, Nurmi sanoo.

Lue myös

Hyvä IT on lähes näkymätöntä

IT-infrastruktuuri tulevaisuuden edellytyksenä

Sujuva tietoliikenne takaa Kevan liiketoiminnan jatkuvuuden

Mika Kytövaara: Palveluiden jatkuva kehittäminen vauhdittaa liiketoimintaa